Articles

 • Choose the best answer
  • 1. ______ secretary of that company is Miss Helen. She is ______ hardworking woman.
   • A) A, a
   • B) The, the
   • C) The, a
   • D) The, an
  • 2. What is ______ capital of United State?
   • A) an
   • B) the
   • C) a
   • D)
  • 3. We saw an elephant eating at _____ zoo.
   • A) an
   • B) a
   • C) the
   • D)
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.