Kata Ganti Nama

 • Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai
  • 1. "Kereta _____ telah melanggar adik saya," kata Hanis kepada pegawai polis itu.
   • A) ini
   • B) sini
   • C) itu
   • D) situ
  • 2. "_____ bertiga telah menyaksikan kemalangan ngeri itu," Azim memberitahu bapanya.
   • A) Dia
   • B) Kamu
   • C) Saya
   • D) Kami
  • 3. Nama ibu _____ ialah Foziyah Binti Othman.
   • A) anda
   • B) saya
   • C) kita
   • D) kami
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.