Kata Sendi (Set 3)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai dengan menggunakan kata sendi yang tepat bagi semua soalan di bawah.
  • 1. Maria jarang makan nasi _______ waktu malam kerana badannya yang gemuk.
   • A) kepada
   • B) pada
   • C) hingga
   • D) ke
  • 2. _______ sekolah, semua pelajar ditekankan supaya mempunyai sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan.
   • A) Pada
   • B) Dari
   • C) Di
   • D) Hingga
  • 3. Pinggan itu terjatuh ________ lantai.
   • A) pada
   • B) di
   • C) atas
   • D) ke
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.