Kata Bantu (Set 2)

 • Jawab semua soalan yang berikut dengan menggunakan kata bantu yang paling tepat.
  • 1. Walaupun sudah pukul 10.00 pagi, Rahmah __________ belum bangun daripada tidur.
   • A) pernah
   • B) mahu
   • C) sudah
   • D) masih
  • 2. Semasa ayah pulang, ibu __________ memasak di dapur.
   • A) sedang
   • B) sudah
   • C) belum
   • D) akan
  • 3. Cuti sekolah __________ tiba tidak lama lagi.
   • A) telah
   • B) akan
   • C) sudah
   • D) harus
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.