Kata Nama Am (Set 3)

 • Pilih jawapan yang paling sesuai dengan menggunakan kata nama am yang paling tepat bagi soalan-soalan di bawah.
  • 1. Ayah membawa kakak membuat pemeriksaan kesihatan di _______ .
   • A) kedai
   • B) dewan
   • C) klinik
   • D) padang
  • 2. Pekerja itu menggunakan _______ untuk mengetuk paku itu.
   • A) gergaji
   • B) dawai
   • C) pahat
   • D) tukul
  • 3. Datuk sedang membersihkan serawan _________ .
   • A) joran
   • B) pancing
   • C) jala
   • D) bubu
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.