Kata Sendi

 • Jawab semua soalan yang berikut.
  • 1. Kasut itu di beli __________ Nazri.
   • A) dengan
   • B) kepada
   • C) dari
   • D) oleh
  • 2. Setiap hari saya akan tidur __________ pukul 10.30 malam.
   • A) ke
   • B) di
   • C) pada
   • D) kepada
  • 3. Ayah akan tiba __________ Kuantan pada pukul 9.00 malam.
   • A) dari
   • B) daripada
   • C) ke
   • D) kepada
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.