Kata Ganti Nama Tanya

 • Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah.
  • 1. _______ yang menyebabkan kejadian gerhana bulan?
   • A) Bagaimanakah
   • B) Mengapakah
   • C) Apakah
   • D) Di manakah
  • 2. ________ proses fotosintesis boleh berlaku?
   • A) Apakah
   • B) Mengapakah
   • C) Bagaimanakah
   • D) Siapakah
  • 3. ________ jumlah penduduk Malaysia sekarang?
   • A) Mengapakah
   • B) Berapakah
   • C) Adakah
   • D) Manakah
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.