Kata Bilangan dan Penjodoh Bilangan

 • Lengkapkan ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. Alwan menduduki tempat __________ dalam pertandingan mendeklamasikan pantun.
   • A) berdua
   • B) kedua
   • C) dua
   • D) kedua-dua
  • 2. Encik Halim menyudahi ceramahnya dengan dua __________ pantun.
   • A) rangkap
   • B) ikat
   • C) bait
   • D) baris
  • 3. Kami akan menziarahi pusara ibu dan ayah __________ kali pulang ke kampung.
   • A) sebahagian
   • B) beberapa
   • C) sehari-hari
   • D) setiap
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.