Kata Terbitan

 • Lengkapkan ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.
  • 1. Penunjuk perasaan itu __________ menuju ke Dataran Merdeka.
   • A) beralih
   • B) beramai
   • C) berpusu
   • D) berarak
  • 2. Saya berasa kagum akan __________ yang ada pada pelajar kurang upaya itu.
   • A) keadaan
   • B) kebolehan
   • C) kepandaian
   • D) kecekapan
  • 3. Hasrul __________ pokok untuk memetik buah mangga yang sedang masak ranum.
   • A) memanjat
   • B) menaiki
   • C) menakik
   • D) mendaki
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.