Kata Nama (Set 2)

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Untuk __________kah kamu begitu bersungguh-sungguh menolong saya?
   • A) bagaimana
   • B) apa
   • C) mengapa
   • D) siapa
  • 2. Setiap __________ prestasi pelajar akan dicatat dan direkodkan di dalam komputer.
   • A) laporan
   • B) perkara
   • C) urusan
   • D) kira-kira
  • 3. Perkhidmatan awam yang disediakan oleh kerajaan boleh digunakan oleh __________ sahaja.
   • A) apa-apa
   • B) kenapa-kenapa
   • C) bila-bila
   • D) siapa-siapa
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.