Kata Bilangan/ Penjodoh Bilangan

 • Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.
  • 1. Para wartawan itu diminta agar menyiapkan laporan __________.
   • A) tiap-tiap
   • B) semua
   • C) masing-masing
   • D) sekalian
  • 2. __________ rakyat Malaysia perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.
   • A) Sesetengah
   • B) Masing-masing
   • C) Beberapa
   • D) Setiap
  • 3. __________ pelajar tidak dibenarkan pulang selagi tugas mereka tidak diselesaikan.
   • A) Banyak
   • B) Semua
   • C) Sedikit
   • D) Segala
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.