Mass (Set 2)

 • Answer all questions.
  • 1. Convert 26 kg 950 g to kg.
   • A) 26.59 kg
   • B) 26.95 kg
   • C) 269.05 kg
   • D) 269.5 kg
  • 2. Which of the following is not correct?
   • A) 3.4 kg = 3400 g
   • B) 5230 g = 5.23 kg
   • C) 7 kg 60 g = 7060 g
   • D) 3 kg 60 g =3.6 kg
  • 3. The mass of a parcel is 5 kg 620 g. What is its mass in g?
   • A) 562 g
   • B) 5062 g
   • C) 5620 g
   • D) 56200 g
  • Untuk soalan 4 hingga 10, Sila login untuk menjawab latihan ini.